Please Wait ...

working
मिति:
Info: While uploading Images(jpg,png) the size should not exceed the limit of 1MB.
तस्वीर *


पहिलो नाम *
बिचको नाम
थर *
नेपाली *
English *
लिङ्ग *
पुरुष महिला अन्य
जन्म मिति (वि.सं.) *
DOB(A.D)
राष्ट्रियता *
ई-मेल *
मोबाइल *
ब्लड ग्रुप
हजुरबुबाको नाम:
बुबाको नाम:
बैंकको नाम: *
बैंक शाखा: *
खातावालाको नाम: *
बैंक खाता नं: *
Note:

After Verification you will get UserName and Password in the specified email address

ठेगाना
ठेगाना प्रकार *
प्रदेश *
जिल्ला *
स्थानीय तह *
वडा नं. *
टोलको नाम
टोल *
क्र.सं. ठेगाना प्रकार जिल्ला स्थानीय तह वडा नं. टोल कार्य
कागजपत्र
Info: While uploading Documents(pdf only) or Images(jpg,jpeg,png) the size should not exceed the limit of 1MB.
क्र.स. कागजपत्रको प्रकार कागजपत्र नं. जारी कार्यालय जारी मिति (वि.सं.) जारी मिति(A.D.) आगाडिको फाइल अपलोड पछाडिको फाइल अपलोड कार्य
*
नातेदार
नाता *
पहिलो नाम *
बिचको नाम
थर *
जन्म मिति (वि.सं.)
DOB(A.D)
नेपाली *
English *
लिङ्ग *
पुरुष महिला अन्य
सम्पर्क नम्बर*
क्र.सं. नाता नाम लिङ्ग जन्म मिति कार्य